Gå til indhold

KROPuMULIG

En brugerinvolverende undersøgelse til klinisk praksis, om unges kropsopfattelser, kroppens rolle og potentialerne i mere 'krops-personlige' diabetes-ambulatorier i fremtiden.
Projektet ledes af Malene Beck, Forskningsleder & lektor, Børne og Ungeafdelingen, Sjællands Universitetshospital / Det Sundhedsfaglige Fakultet, Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU.

Formål

Forestil, dig, at være ung, med en (ukontrollerbar) sygdom, andre ikke kan se, og som alligevel har betydning for, hvordan din krop opleves og udvikler sig. Samtidig, at skulle bære en elektronisk pumpe, som følger 'med' i alle dine aktiviteter, for at måle dit blodsukker. Dette er hverdagen for unge med diabetes mellitus, type 1, og det kan være en svær opgave at håndtere. Det skal dog mestres, fordi Region Sjælland er den region med flest indlæggelser per borger og vi kan forvente mange indlæggelser i fremtiden, også unge med T1DM. Dette projekt sætter fokus på unges kropsopfattelse, kroppens rolle og betydning, i deres liv med diabetes. Det er nødvendigt, fordi der på samfundsplan, er en stigende mistrivsel blandt unge, grundet øget negativ kropsfokus, hvorfor fremtidens sundhedsydelser, må støtte unge med T1DM's til en positiv kropsopfattelse, der er mere, end i fysiologisk balance. Studiet udvikler i samarbejde med de unge, en model, til klinisk praksis, for at imødekomme 'krops-venlige' diabetesambulatorier. Viden fra projektet, kan anvendes og nyttiggøres i hele Danmark, og give unges perspektiver omkring kroppens (u)muligheder, ift. til diabetes, en stemme.

Metode

I projektet arbejder vi systematisk med at få indsigt og forståelse for kroppens betydning for unges møder i diabetesambulatoriet og er inspireret af kropsfilosof for at forstå kroppen som fundament for menneskers måde at være-i-verden på. Metodisk indsamles der kvalitative data via observationer og interviews.

Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere i dette projekt er forskere, unge med T1DM, sundhedspraktikere samt ledere og bygger på viden og erfaringen indenfor det sundhedsfaglige felt. De unge med T1DM indgår i forskningsprocessen ved at blive inddraget i beslutninger om projektets fokus, datagenerering samt analyse og fortolkning, formidling og forslag til implementering af resultater.

Brugerinvolvering

Enhver sygdom har sin egen fortælling. Derfor er unge borgere fra Region Sjælland med T1DM også en central del af dette studies forskningsproces og vi anvender både brugeroplevelser, samt brugerinddragelse, som tilgange til at producere praksisnær viden til nytte og gavn for sundhedsvæsenet. At fortælle om sine ønsker og behov i forbindelse med sygdom og/eller indlæggelse, ved vi fra forskning, kan være lindrende, opmuntrende og støttende. Dette projekt anvender unges perspektiver systematisk, til at genere viden, og i en samskabelsesproces, lade dem udfolde sig kreativt igennem udviklingen af en model, og igennem deres egne fortællinger lære noget om sig selv og deres potentielle liv med sygdom. 
Det harmoniserer med, at Sundhedsprofilen (2021), identificerer et stort behov, for øget fokus på borgernes sundhedskompetence i Region Sjælland. Derfor, har dette projekt betydning for unge, som borgere i Region Sjælland, ved at bidrage med et sundhedspædagogisk aspekt, i arbejdet med (de yngre) borgeres sundhedskompetence. Det sker ved, at unge på baggrund af viden fra projektet, kan opleve sig bedre medinddraget samt bearbejde 'noget' af det, som kan være svært, ved at have diabetes, og være tilknyttet sundhedsvæsenet. Det stemmer overens med FN's børnekonvention, der påpeger, at unge har ret til at udtrykke deres synspunkter i alle forhold, som vedrører barnet.

Infoboks

Tidsplan

01.02.2024 - 31.01.2025

Forskningsansvarlig

Malene Beck
Lektor og Sygeplejefaglig lektor

Sjællands Universitetshospital
E-mail: maleb@regionsjaelland.dk

Støttet af 
  • Steno Diabetes Center Sjælland