Gå til indhold

Fusionsklinikken

Fusionsklinikken er et behandlingstilbud for patienter med psykisk sygdom og diabetes.
To kvinder snakker

Hvad er Fusionsklinikken?

Fusionsklinikken er et tidsubegrænset specialiseret behandlingstilbud målrettet patienter med samtidig svær psykisk sygdom og diabetes.

Klinikken er beliggende i Psykiatrisygehuset i Slagelse og varetager behandlingen af patienter bosat i Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø kommuner.

Klinikken drives i regi af Psykiatrien Vest, i tæt samarbejde mellem Endokrinologisk Afdeling på Slagelse Sygehus og Steno Diabetes Center Sjælland.

Formålet med Fusionsklinikken er, at:

 • Patienterne oplever et samlet behandlingstilbud, der øger deres trivsel
 • Optimere behandling af samtidig psykisk sygdom og diabetes
 • Forebygge og opspore diabetiske senkomplikationer
 • Intensivere samarbejdet mellem psykiatri, somatik og andre samarbejdspartnere
Billede af fusionsklinik

Hvad indeholder behandlingen i Fusionsklinikken?

I Fusionsklinikken tilbydes behandling og psykoedukation som en samlet indsats med samtidig fokus på psykisk lidelse og diabetes. Ud over behandling og psykoedukation kan den psykiatriske del af behandlingen omfatte diagnostik, udredning og justering af medicinsk behandling.

I den del af behandlingsindsatsen, som omfatter diabetes, vil behandling og psykoedukation suppleres med øjenundersøgelser, fodstatus, nyrefunktionsundersøgelser, blodsukkerregulering samt tjek af kolesteroltal, blodtryk, EKG, vægt og højde.

Behandlingen udføres af et tværfagligt team, der tilsammen har erfaring med både psykisk sygdom og diabetes, og som mødes med patienten og eventuelt pårørende for sammen at lægge en behandlingsplan.

Fusionsklinikken er bemandet af mange forskellige faggrupper, bl.a. speciallæger fra psykiatrien og endokrinologi, sygeplejersker, fodterapeut, socialrådgiver og klinisk diætist. Nogle patienter kan tilbydes et kortere (max 6 måneder) optimeringsforløb i klinikken, til eksempelvis stabilisering af deres diabetes. Disse patienter planlægges afsluttet til andet relevant behandlingstilbud i stabil fase og kan evt. genhenvises ved ændring i tilstanden.

Kvinde får tjekket fødder

Hvordan foregår behandlingen i Fusionsklinikken?

Forløb i klinikken er et tværfagligt, specialiseret ambulant tilbud med mulighed for opsøgende indsats i patientens nærmiljø. Behandlingstilbuddet er inspireret af FACT modellen (Fleksible Assertiv Community Treatment), hvor behandlingen er tilpasset den enkelte patient og således kan være af varierende intensitet.

Med afsæt i den opsøgende indsats vil behandlingen primært foregå som individuel behandling ved hjemmebesøg og ambulante samtaler.

I det omfang, det vurderes hensigtsmæssigt, kan en del af behandlingen tilrettelægges som telefon- eller videokonsultationer. Desuden tilbydes der mulighed for, at patienterne kan deltage i forskellige typer af recovery-baserede gruppeforløb.

Kvinde får behandling

Når en patient er indlagt

Hvis patienter, der er tilknyttet Fusionsklinikken, får behov for indlæggelse, kan Fusionsklinikken være behjælpelig med sparring og udarbejdelse af behandlingsplan i sengeafsnittet.

Fusionsklinikken tilstræber at kontakte afsnittet snarest efter, at patienten er indlagt, og lave aftaler om samarbejdet mellem Fusionsklinikken og afsnittet under indlæggelsen.

Hvordan henvises til Fusionsklinikken?

Fusionsklinikken modtager henvisninger fra Distriktspsykiatrien Slagelse, andre ambulante enheder i Psykiatrien Vest, sengeafsnit i Psykiatrien Vest, Endokrinologisk Ambulatorium i hhv. Slagelse og Holbæk, samt fra praktiserende læger og speciallæger.

Inklusionskriterier

Følgende kriterier skal være opfyldt:

 • Voksne over 18 år
 • Borgere bosat i Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø kommuner
 • Svær psykisk sygdom, der defineres som lidelser inden for det skizofreniforme spektrum samt andre psykoselidelser, bipolar lidelse, svær depression eller svær personlighedsforstyrrelse
 • Dysreguleret diabetes
 • Patienten er motiveret for tilknytning til Fusionsklinikken

Eller:

 • Samlet faglig vurdering som peger på, at patientens diabetesbehandling kan optimeres ved tilknytning til Fusionsklinikkens samlede og intensive tilbud
Eksklusionskriterier
 • Patienter, hvor den psykiske lidelse og patientens diabetesbehandling kan varetages i primær sektor
 • Patienter med igangværende forløb i den regionale retspsykiatri (men vi kan godt modtage patienter, der eksempelvis har efterfølgende har dom til behandling)
 • Patienter med fremskreden demens
 • Patienter med mental retardering
 • Patienter med misbrug, der ikke ønsker behandling herfor
Kvinder sidder til møde

Sådan henviser man til Fusionsklinikken

Interne henvisninger

Gælder patienter som allerede har forløb i psykiatrien (ambulant eller sengeafsnit).

Henvisningen udfærdiges som best/ord. i Sundhedsplatformen. Henvisningen stiles til Fusionsklinikken:

SJ PSLASTENO, PSYK. FUSIONSKLINIK STENO

Eksterne henvisninger

Gælder patienter som ikke har et eksisterende forløb i psykiatrien (dvs. somatiske ambulatorier - og sengeafsnit samt praktiserende læger og speciallæger).

For praktiserende læger og speciallæger

Send henvisning til Psykiatrisk Henvisningsenhed og skriv "FUSIONSKLINIKKEN” i overskriften.

For somatiske afdelinger i Region Sjælland anvendes lokationsnummer: 34.

Henvisningen skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at der kan vurderes, om patientens tilstand falder inden for visitationskriterierne. Beskriv klart hvilke kriterier, som vurderes at være opfyldt. Baggrunden for vurderingen skal fremgå tydeligt.

Fusionsklinikken foretager en visitation med udgangspunkt i henvisningen herunder en vurdering af om patienten forventes at kunne profitere af behandlingstilbuddet. Såfremt henvisningen afvises, gives begrundet afslag til henviser.